سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

ویروسی نشوید

ویروسی نشوید

ویژه حرفه ای ها

الف – ویندوز جداگانه ای نصب کنید

ب – تمام برنامه هایی را که نیاز دارید نصب کنید

ج – تمام برنامه های نصب شده را اجرا و

 با فایل مربوط ارتباط سازی نمایید

د – نرم افزارTime Freeze   را نصب کنید

ه – درقسمت folders protection   تمام درایوها را

جز یک درایو اضافه کنید

و – نام درایو اضافه نشده را برای ذخیره

فایلهایتان به خاطر بسپارید

ز – اکنون می توانید Time Freeze   را فعال کنید