سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

عدس و ماش

عدسی وقت پختن از ماشی

 

روی پیچید وگفت این چه کسی است

 

ماش خندید و گفت: غرّه مشو

 

زان که چون من فزون و چون توبسی است

 

هرچه را می پزند خواهد پخت

 

چه تفاوت که ماش یا عدسی است

 

**********
روز پروین اعتصامی گرامی باد

 

مگو پروین بگو هفتاد خورشید

 

مگو پروین بگو هفتاد امید