سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل ودلدار

 دل ودلدار

دلم بربام دنیاپرکشیده

بسوی آسمانهاسرکشیده

ندیده آنچه بایددیده بینه

زهجرخسروخوبان غمینه

بسان مثنوی ازهم گسسته

بپیچیده بسان زلف بسته

ازآن زلف پریشان گشته مهجور

وزآن روی نکویش بس شده دور

بتابیده بسان ابروی یار

بگردیده بسی برگرددلدار

چه دلداری که برترگشته ازدل

شب یلدای وصلش پرزمشکل

بسان تیرثاقب گشته درشب

دل محزون ماراکرده درتب

دلی چون مجمرمجنون پراز راز

فراق روی دلدارست آواز

دل من مثل آن جام شراب است

که از دست الست افتادوبشکست

دل غمگین من گردیده حیران

نمی دانم چراگردیده ویران

به غیرازتو؛ به هیچ کس دل نبسته

غبارغم براین دلهانشسته

بیاودست گیر ودل رهاکن

بزن آتش وجودم رافناکن

من ازاین زندگانی سیرگشتم

ببین آخردرآن زنجیرگشتم

یقین دانم که دست دل بگیری

یقینا" برضعیفان دستگیری

به پایت هرچه دارم می فشانم

درخت یادگاری می نشانم

بیاتااین دل ازغم گرددآزاد

جهان باآن قدومت گرددآباد

زمین کوچک گردوی خاکی

بگردان وبریزش آب پاکی

درخت دوستی بنشان دراین دل

دراین هجرودراین آتش مکن ول

دل تنگ مرا ازغم رهاکن

منوّرکن اسیراولیاکن

دلم کوچک ولی ازعشق سرشار

گرفتار رخت گردان گرفتار

به مینوی لبت مینا نشسته

به سینای غمت موسی نشسته

به چارم آسمان عیسی نشسته

برای دیدنت برپا نشسته

امین وحی ومإمورخداوند

زده بادست تو هفتادپیوند

ملائک منتظربهرقیامت

دعای خیرماباشدسلامت