سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باج سبیل

باج سبیل نمی دهند

    درزمانهای سابق درایران معمول بود افرادی که سبیلهای پرپشت وتابیده داشتند ازطرف حاکم حقوقی برای آنها مقرر بود. گویند یکی از این افراد ازکوچه می گذشت طفلی را دید که چاقویی ازنوع چاقوهای معروف آنروز در دست دارد ؛ اندیشید که چاقورا به چه نوع ازطفل برباید بادی برسبیل خود انداخت وچشمها را برافروخت وبه صورت طفل خیره شد وخروشید که بدین وسیله طفل بترسد وچاقو را انداخته فرارکند. طفل فورا" به او گفت : نترس گوشت را نمی برم واز مرد گذشت

 

کاوشی در امثال وحکم فارسی 

سید یحیی برقعی