سفارش تبلیغ
صبا ویژن

شماره گذاری

شماره گذاری

برای شماره گذاری فایلهای mp3 باید توجه نمود:


الف – اگر مجموع آنها کمتر از صد تا بود یعنی دو رقمی بود


برای شماره گذاری باید از صفریک وصفر دو تا صفر نه شروع کرد

 

آنگاه شماره ی ده را نوشت


ب - اگر مجموع آنها بیشتر از صد وکمتر از هزار بود


برای شماره گذاری باید ازصفرصفر یک شروع کرد

 

وجلوی اعداد ده تا نود ونه یک صفر گذاشت


بارعایت این مطلب وقتی فایلهای خود را

 

بر روی سی دی خام می ریزید ترتیب آنها حفظ می شود