سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دزدی سنگین

دزد ی سنگین

 

گفتم غم تو دارم چادرملو نیامد     گفتاچشمت درآید چادرملو نیاید

 

   گفتم ز هردکانی رسم و فا بیاموز           گفتا ز هردکانی این کار کمتر آید

 

گفتم که بوی حلوا از هردکان بیاید        گفتا که بو نکش تو  ازسوی معدن آید

 

گفتم خوشا هوایی کز سوی معدن آید       گفتا نفس نکش تو از هردکان بیاید

 

گفتم که عشق معدن مارا به آرزو کشت         گفتا فضولی تو با هردکان نیاید

 

گفتم که هردکانی کی عزم صلح دارد     گفتا که هردکانی کاری به صلح ندارد

 

گفتم خوشا زمانی چادرملو بیاید       گفتا تو خوش خیالی چادرملو نیاید

 

****************

دزد ان بد سلیقه چادرملو را برد ند        از دستشان فتاده این انگور غر یبی