سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فرازمینی

یکی از موضوعاتی که ذهن انسان را به خود مشغول می کند

 

موجودات فرازمینی است در  کتاب عجایبی از قرآن

 

تالیف آقای   بهمن نیک بین آمده است :

 

خداوند ... در آسمان ها و زمین «  دابّه» را قرار داده است

 

 جانداری که راه می رود همچنین مولف ارجمند آقای 

 

  سیّد محمّد موسوی در

 

   کتاب فرا زمینی ها در آیات و روایات

 

 نه تنها وجود آنهارا ثابت می کند بلکه آنها از نظر کارکرد

 

 به دو دسته طرفدار خیر و طرفدار شرّ تقسیم می نماید