سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

چیست فرق این وآن

چیست فرق این وآن

فرق عزرائیل واسرائیل را خواهی اگر

هان بگویم تابدانی چیست فرق این وآن

اولی جان می ستاند طبق فرمان خدا

دومی با امر شیطان جان بگیرد از کسان

اولی تنهابه کشتن می شود قانع ولی

دومی هم می کشد هم می زند آتش به جان

اولی کاری به مال مرده ها یا زنده ها

یا به املاک وزمین هرگز ندارد در جهان

دومی تا آخرین هستی به یغما می برد

مال تنها زنده ها ؟ نه بلکه مال مردگان

اولی تاکرد قبض روح خود هم می رود

دومی جامی کندخوش بهر خوددرآن مکان

اولی مإمور ومعذور است از پیش خدای

دومی ملعون ومنفوراست وخاطی بی گمان

اولی پولی نمی گیرد برای فوت کس

دومی دارایی هر مرده می گیرد از آن

اولی دارد به نزد خلق عالم احترام

دومی را «لعنت حق » هرکجا ورد زبان

اولی ناراحت ازمرگ عزیزان می شود

دومی از مردن افراد گردد شادمان

اولی خود را زچشم خلق پنهان می کند

تانپرسد کس چراکردی چنین ،کردی چنان

دومی با بی حیایی برشمارد کار خویش

یک به یک اعمال زشت خود کند یکسر عیان

اولی راکس نگوید پشت سر ،بدکرده او

دومی را فحش و دشنام است در پی هر زمان

فرق بین این دو بسیار است چون نور وظلام

گرنداری باور از من ، ساعتی قرآن بخوان

کتاب طنزهای میلاد

محمد خرمشاهی