سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میدونشون هم دزدیه

میدونشون هم دزدیه

زهردکان که رد می شی دزدا به دورش جمع می شن

یواش یواش تو بلواراش چرخ می زنند و کم می شن

پانزده ساله که دزدیدند چادرملو مثل هلو

میدونشون هم دزدیه شعارمی دن بلندبلند از توگلو

گوش فلک را کر کدن چادرملو مال مایه

نمی دونن اگر بگم یه چیزایی زودی می رن توی سایه

کاخ می سازند چند طبقه با دزدی از چادرملو

کوفت بخورند ساقط بشن ازاون بالا مثل آلو

من نمی گم همه می گن چادرملو را دزدیدند

بلای جونشون بشه تاوقتی که چادرملورا می خورند

هی می برند و می خورند آب ما را شور می کنند

بادستهای ناشورشون کباب برگ سور می کنند

شعرمرا خراب کدن با اون همه بی ادبی

تیرماه شدوکاری نشد ندیده اند مردم ما غیر بدی

چادرملومثل آلو توحلقشون رفته فرو

کوفت بخورن خفه بشن تاوقتی که دارند گلو

صدتاچراغ روشن کدن تو میدون دزدیشون

تاهمه عالم ببیند دزدی های صدسالشون