سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میشانی در لباس گرگ

میشانی در لباس گرگ

دوستان روشن ضمیر سلام

تابه حال فراوان شنیده اید که گرگها یی در لباس میش ظاهر شده اند تا در این لباس میشی

عده ای را خام کنند این بار میشانی پیدا شدند واین شهامت را به خود دادند ولباس گرگ برتن نمودند

تا گرگان میش نما را به مردم معرفی نمایند البته دراین انتفاضه 21 روزه مردم هم سنگ تمام گذاشتند

تنها عیب این مرحله این بود که خواص گول گرگهاراخوردند وخودرا خوار وذلیل نمودند

اگر چه تعهد داده اند ظرف مدت سه ماه این خواری را جبران نمایند واز روز چهارم فروردین

از مردم مهلت خواسته اند ولی باید بدانند در انتفاضه سوم چه برسرشان خواهد آمد

می خواستم داستان یکی از گرگان میش نما را تجسم کنم ولی بماند برای بعد