سفارش تبلیغ
صبا ویژن

اماما چوشعرت بدید م، رو یید م

 

اماما چوشعرت بدید م، رو یید م

مابه خال لبت ای دوست گرفتارشو یم

چشم هشیارتورادیده وهشیارشو یم

فارغ ازخود شده وطبل خمینی بزنیم

همچو مجنون خریدار دل یارشو یم

باغم یار فکند یم به جان ها شرری

تابه جان آمده و عاشق دیدار شو یم

در میخانه ببوسیم به یاد ش دائم

مسجد ومدرسه را همچو گل نار شو یم

جامه ی زهد و ر یا کنده وچابک برویم

بسوی پیرخراباتی و هشیارشو یم

واعظ شهربگیریم وبه زندان ببریم

وز دَ م رند می آلوده مدد کارشو یم

بگذارید که از رو ح خدا یاد کنیم

تاکه با غمزه ی او ازمحن آزاد شو یم

ddddd12