شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

HD

+ [تلگرام] باران که شدى مپرس ، اين خانه کيست سقف حرم و مسجد و ميخانه يکيست باران که شدى ، پياله ها را نشمار جام و قدح و کاسه و پيمانه يکيست باران ! تو که از پيش خدا مى آيي ! توضيح بده عاقل و فرزانه يکيست بر درگه او چونکه بيفتند به خاک شير و شتر و پلنگ و پروانه يکيست با سوره ى دل ، اگر خدا را خواندى حمد و فلق و نعره ى مستانه يکيست از قدرت حق ، هر چه گرفتند به کار در خلقت حق ، رستم و موريانه يکيست گر درک کنى ، خودت خدا را بينى درکش نکنى ، کعبه و بتخانه يکيست
چراغ جادو
HD
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top