سفارش تبلیغ
صبا ویژن

26m

-------- 26ماه انتظار با علائم ظهور --------
http://26m-entezar.mihanblog.com

-------------------------------

http://www.ddddd12.ir

-----------------------

http://www.dd12.ir

-------------------

http://dd14.ir

-------------------
http://dd14.iranblog.com

--------------------------

http://dd12.avistak.com

---------------------------------

http://nk12.mihanblog.com
--------------- کربلا---------------

http://www.imamhussain.org/videostream.php

----------------------------------------------


92

مستند محسن رضایی ، از آن جهت ارجمند بود که ولو به بهانه تبلیغات انتخاباتی ، نیم ساعت ،

 رسانه ملی را واقعاً «ملی» کرد ، هر چند که بخش هایی از همین مستند

 نیز به تیغ سانسور گرفتار آمد.

ای کاش رسانه ملی ، همیشه این گونه بود و مردم می توانستند ، زندگی خود را

 در آن ببینند ولی ای بسا ، چنین نیم ساعتی تکرار نخواهد شد.