سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باج سبیل

باج سبیل نمی دهند

    درزمانهای سابق درایران معمول بود افرادی که سبیلهای پرپشت وتابیده داشتند ازطرف حاکم حقوقی برای آنها مقرر بود. گویند یکی از این افراد ازکوچه می گذشت طفلی را دید که چاقویی ازنوع چاقوهای معروف آنروز در دست دارد ؛ اندیشید که چاقورا به چه نوع ازطفل برباید بادی برسبیل خود انداخت وچشمها را برافروخت وبه صورت طفل خیره شد وخروشید که بدین وسیله طفل بترسد وچاقو را انداخته فرارکند. طفل فورا" به او گفت : نترس گوشت را نمی برم واز مرد گذشت

 

کاوشی در امثال وحکم فارسی 

سید یحیی برقعی 


چیست فرق این وآن

چیست فرق این وآن

فرق عزرائیل واسرائیل را خواهی اگر

هان بگویم تابدانی چیست فرق این وآن

اولی جان می ستاند طبق فرمان خدا

دومی با امر شیطان جان بگیرد از کسان

اولی تنهابه کشتن می شود قانع ولی

دومی هم می کشد هم می زند آتش به جان

اولی کاری به مال مرده ها یا زنده ها

یا به املاک وزمین هرگز ندارد در جهان

دومی تا آخرین هستی به یغما می برد

مال تنها زنده ها ؟ نه بلکه مال مردگان

اولی تاکرد قبض روح خود هم می رود

دومی جامی کندخوش بهر خوددرآن مکان

اولی مإمور ومعذور است از پیش خدای

دومی ملعون ومنفوراست وخاطی بی گمان

اولی پولی نمی گیرد برای فوت کس

دومی دارایی هر مرده می گیرد از آن

اولی دارد به نزد خلق عالم احترام

دومی را «لعنت حق » هرکجا ورد زبان

اولی ناراحت ازمرگ عزیزان می شود

دومی از مردن افراد گردد شادمان

اولی خود را زچشم خلق پنهان می کند

تانپرسد کس چراکردی چنین ،کردی چنان

دومی با بی حیایی برشمارد کار خویش

یک به یک اعمال زشت خود کند یکسر عیان

اولی راکس نگوید پشت سر ،بدکرده او

دومی را فحش و دشنام است در پی هر زمان

فرق بین این دو بسیار است چون نور وظلام

گرنداری باور از من ، ساعتی قرآن بخوان

کتاب طنزهای میلاد

محمد خرمشاهی

 

 


تعقیبات

 

تعقیبات

چون خدای- عزوجل- این آیات راکه عبارت از سوره ی حمد و آیةالکرسی و آیه « شهدالله ان لااله الاهو » و آیه « قل اللهم مالک الملک » بود فرمان داد که به زمین فرود آیند، آنها برعرش آویختند وگفتند پروردگارا به کجا مارافرو می فرستی ؟ بسوی زمین خطاکاران وگنه کاران ؟ پس خدای –عزوجل- به آنها فرمود: « فرو شوید که به عزت وجلال خودم سوگند که هیچ کس از آل محمد (علیهم السلام ) وشیعیان آنها ، شمارادرهر روز دنبال نماز واجبش نخواند جز این که به نظر مخصوصی درهر روزهفتادباربه او نظرکنم ، ودر هر نظر هفتاد حاجت اورا برآورم ، و او را باآنچه گناه دارد بپذیرم

 

کتاب سخن خدا

سیدحسن شیرازی

مترجم : ذکرالله احمدی

حدیث هفتاد وشش        

 


علی نبیو همین کتک هایی که دیدی

علی نبیو همین کتک هایی که دیدی

 

علی نبی نامی گویا درکاری اهمال کرده بوده است ومورد مواخذه قرارگرفته ،کار از جرّ وبحث به زد وخورد می انجامد و علی نبی که قدرت بیشتری از حریف داشته اورا کتک مفصلی می زند . طرف مقابل هم خود را نباخته و پس از کتک خوردن بلند می شود ولباس های خود را از گرد وخاک پاک می کند وگردن می افرازد وخطاب به علی نبی می گوید :« علی نبیو اگر دوباره ازاین غلط ها بکنی، همین کتک هایی که دیدی !»

این عبارت را به طعنه به کسی گویند که بارها ازکسی شکست خورده

ویا ضعیف تر از اوست امّا باز او را تهدید توخالی کند

 

کتاب فرهنگ مردم بهاباد 

سید علی رضوی بهابادی